افزایش سرمایه شرکت ویتانا به تایید حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي هوشيار مميز ) رسید.

به گزارش روند بورس امروز، افزایش سرمایه شرکت ویتانا از مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۴۴۵,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختارمالی در سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.

 

  • منبع خبر : کدال