پانزدهمین شماره بورس امروز با عنوان:"نگرانی بازار سرمایه از تسویه بدهی های دولت".