چهاردهمین شماره بورس امروز با عنوان:"خیر بورس تهران به حاج آقا علاء معروف؛سهام سیمانی دارم".