افزایش سرمایه شرکت شرکت صنعتي دريائي ايران توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده ارائه شد.

به گزارش روند بورس امروز،پیشنهاد هیئت مدیره شرکت صنعتی دریائی ایران به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه  اعلام شد.

بر این اساس، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنعتی دریائی ایران از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در ۱۵ اردیبهشت ۹۸ مجلس شورای اسلامی به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال برای اصلاح ساختار مالی با استفاده از معافیت مالیاتی حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ ۲۸ آبان ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسید.