سیزدهمین شماره از بورس امروز با عنوان:"شوالیه بازار در بورس ضرر کرد".