دوازدهمین شماره از بورس امروز با عنوان:"كرسی فراموش شده بازار سهام در كابینه".