شرکت بورس کالای ایران در دوره ی6 ماهه منتهی به 31 شهریور 98،با رشد 48 درصد به مبلغ 569 میلیارد ریال رسید.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت بورس کالای ایران در دوره ی۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸، با ۴۳ درصد رشد نسبت به سال مالی گذشته، به مبلغ ۳۲۶ میلیارد ریال در سود عملیاتی دست پیدا کرد.

شرکت در مجموع درآمد ارائه خدمات خود در شش ماهه اول سال ۹۸، با رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال مالی گذشته، به مبلغ ۶۱۵ میلیارد ریال رسید. همچنین سود خالص بورس کالا، با افزایشی ۴۸ درصدی به مبلغ ۵۶۹ میلیارد ریال در پرتفوی شرکت به ثبت رسید.

بورس کالا در دوره ی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸، در مجموع دارایی های جاری خود با رشدی ۲۳ درصدی به مبلغ ۳۱۳۴ میلیارد ریال رسید. همچنین در مجموع بدهی های جاری با افزایشی ۳۶ درصدی، مبلغ ۸۵۸ میلیارد ریال را در پرتفوی خود به ثبت رساند.

شرکت در دوره ی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸،با رشد ۵۶ درصدی به مبلغ ۵۹۲،۵۳۰ میلیارد ریال در مجموع ارزش کل معاملات بازار فیزیکی و فرعی رسید. ارزش کل معاملات ابزارهای مالی بورس کالا در دوره ی مذکور، با کاهشی ۸۲ درصدی به مبلغ ۱۳۰،۱۰۲ میلیارد ریال ثبت شد.

اهداف عملیاتی بورس کالا در سال ۹۸

شــرکت بورس کالای ایران در ســال۱۳۹۷ عناوین برنامه عملیاتی ســال ۱۳۹۸ را به همراه شــاخصهای عملکردی و نقشــه استراتژی مرتبط، تنظیم و ابلاغ نموده است. بر اساس موارد مذکور و در نظر گرفتن راهبردهای هشت گانه اشاره شده درقسمتهای پیشین، اهم اولویتهای برنامه ای شرکت در سال ۱۳۹۸ در ۱۲ طرح به قرار زیر است:

 • توسعه دارایی های پایه روی ابزارهای فعلی؛
 • ایجاد اوراق بهادار مبتنی بر کالا؛
 • توسعه در ابزارهای معاملات بازار فیزیکی؛
 • گسترش و توسعه اندازه و عمق بازار؛
 • توسعه مشارکت با نهادهای پولی و مالی؛
 • پشتیبانی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به ذینفعان؛
 • تحول نظام اداری و منابع انسانی شرکت؛
 • بهبود فرآیندهای شرکت؛
 • بهبود، ارتقاء و یکپارچهسازی سیستمها و سامانهها؛
 • توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت؛
 • تقویت و مدیریت برند شرکت؛
 • توسعه تعاملات بین الملل .

در راستای اجرایی سازی طرحه ای مذکور، حدود ۰۱۱ پروژه و اقدام بهبود و ۰۵۲ اقدام جاری تعریف گردیده است  .

بورس کالای ایران در دوره ی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸، در شرکت سپرده گذاری مرکزی به تعداد ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ سهم و  ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال اقدام کرد. برهمین اساس، در پایان دوره شش ماهه ۹۸ از سرمایه گذاری در این شرکت به درآمد ۹۰۰۰ میلیون ریالی دست پیدا کرد.

همچنین شرکت در دوره ی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۸، در شرکت بورس انرژی به تعداد ۲،۶۱۰،۰۰۰ سهم و  ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال اقدام کرد. برهمین اساس، در پایان دوره شش ماهه ۹۸ از سرمایه گذاری در این شرکت به درآمد ۱۱۲ میلیون ریالی دست پیدا کرد.همچنین در سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا،۲۹،۲۸۸ سهم به مبلغ ۴۴،۲۷۲ میلیون ریال اقدام کرد.بر همین اساس از سرمایه گذاری در این صندوق ۱۳،۴۸۹ میلیون ریال درآمد به دست آورد.

روند تحقق برآوردهای ۶ ماهه نخست سال ۹۸ بورس کالا به این صورت است که، در مبحث درآمد حاصل از کارمزد معاملات با کسب درآمد ۵۸۳ میلیارد ریالی به ۵۸ درصد از پیش بینی خود رسیده است. همچنین در موضوع حق درج کالای عرضه شده، بورس کالا با کسب ۲۳ میلیارد ریال درآمد به ۹۰ درصد رقم پیش بینی کرده ی خود دست پیدا کرد.

شرکت در مجموع درآمدها در قسمت حق عضویت کارگزاران با تحقق ۵۰ درصدی رقم پیش بینی شده ی خود به مبلغ ۴ میلیارد ریال رسید.همچنین در مجموع درآمدهای حق پذیرش با تحقق ۷۹ درصدی در پیش بینی به مبلغ ۵ میلیارد ریال دست پیدا کرد.

بورس کالا در سایر درآمدهای عملیاتی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸، در مجموع درآمدهای حاصل از سپرده نزد بانکها و صندوق سرمایه گذاری از مبلغ برآورد شده ی ۱۸۷،۸۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۲۵۲،۹۳۹ میلیون ریال رسید. همچنین در مبحث درآمد حاصل از اجاره محل از برآورد ۸،۹۹۹ میلیون ریال به مبلغ ۹۹۷۹ میلیون ریال دست پیدا کرد. در مجموع درآمدهای غیرعملیاتی ۴۶۸،۴۹۴ میلیون ریال پیش بینی درآمد در سال ۹۸ به مبلغ ۲۷۲،۴۴۶ میلیون ریال دست پیدا کرد.