آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.8.22

به گزارش روند بورس امروز، محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به بررسی عرضه های بورس کالا پرداخته است.

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۶۲۰ تن
مقدار معامله: ۳۵۶۰ تن
قیمت پایه: ۲۱۲۲۲۴ ریال (٪۵+)
بالاترین قیمت: ۲۱۲۲۲۴ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۱۲۲۲۴ ریال
ارزش معامله: ۷۵۵۵۱۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۲ و ۹۸.۸.۲۷

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۵۸۰ تن
مقدار معامله: ۵۰۰ تن
قیمت پایه: ۲۲۶۴۳۸ ریال (٪۳+)
بالاترین قیمت: ۲۲۶۴۳۸ ریال
قیمت پایانی موزون: ۲۲۶۴۳۸ ریال
ارزش معامله: ۱۱۳۲۱۹ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۲ و ۹۸.۸.۲۷

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰ تن
مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن
قیمت پایه: ۶۲۶۹۰۴ ریال (٪۱+)
بالاترین قیمت: ۶۲۶۹۰۴ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۲۶۹۰۴ ریال
ارزش معامله: ۱۸۸۰۷۱۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۲

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۱۲۰ تن
مقدار معامله: ۱۲۰ تن
قیمت پایه: ۶۴۸۱۳۲ ریال (٪۲+)
بالاترین قیمت: ۶۴۸۱۳۲ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۴۸۱۳۲ ریال
ارزش معامله: ۷۷۷۷۶ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۸.۲۵

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۲۰۶۸۸ تن
مقدار معامله: ۲۰۶۸۸ تن
قیمت پایه: ۴۵۵۶۱ و ۴۵۵۵۴ ریال
بالاترین قیمت: ۴۵۵۶۱ و ۴۵۵۵۴ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۵۵۶۱ و ۴۵۵۵۴ ریال
ارزش معامله: ۹۴۲۵۰۳ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۳۰

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۸۷۹۹۰ تن
مقدار معامله: ۱۱۱۶۵۰ تن
قیمت پایه: ۳۴۴۰۵ ریال (٪۱۳-)
بالاترین قیمت: ۴۶۸۵۹ ریال
قیمت پایانی موزون: ۴۶۲۳۵ ریال
ارزش معامله: ۵۱۶۲۱۴۷ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۰.۳۰

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۳۰۳۳۴ تن
مقدار معامله: ۳۰۳۳۴ تن
قیمت پایه: ۵۵۳۰۷ ریال (٪۴+)
بالاترین قیمت: ۵۵۳۰۷ ریال
قیمت پایانی موزون: ۵۵۳۰۷ ریال
ارزش معامله: ۱۶۷۷۶۸۲ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۳۰

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان (مچینگ)

مقدار تقاضا: ۱۰۷۹ تن
مقدار معامله: ۱۰۷۹ تن
قیمت پایه: ۶۹۴۰۳ ریال (٪۴-)
بالاترین قیمت: ۶۹۴۰۳ ریال
قیمت پایانی موزون: ۶۹۴۰۳ ریال
ارزش معامله: ۷۴۸۸۶ میلیون ریال
تاریخ تحویل: ۹۸.۱۱.۳۰

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فولاد