یازدهمین شماره از بورس امروز با عنوان:"تحقق اقتصاد مقاومتي در بازار سرمايه".