در مورد قیر تهاتری در قالب قیر بند “ه” تبصره یک قانون بودجه سنواتی هر سال باید یک حجم مشخصی وکیوم باتوم ۴ یا ۵ را به صورت رسمی داشته باشیم که در ازای دریافت این وکیوم باتوم از سازمان‌ها قیر تحویل می‌دهیم.

به گزارش روند بورس امروز، در مجموعه نفت جی سبدی را از محل سرمایه‌ای در نظر گرفته‌ اند که بخشی از آن مطالبات حقوقی است و یک بخشی هم سود سهامی است که به صاحب سهم باید پرداخت شود. در این رابطه با مجید اعظمی مدیرعامل نفت جی گفت و گو داشتیم که ما حصل این گفتگو در یک گزارش و ۳ پادکست در سایت بورس امروز منتشر شده است. در ادامه مطالب منتشر شده، ذکر شده است.

موانع توافق‌ بورس کالا با دیگر کشورها

بررسی تأثیر قیر تهاتری بر بودجه شرکت‌ها

احتمال عرضه اوراق «شجی» در بورس کالا