سازمان‌ها و بنگاه های  اقتصادی باید علاوه بر توجه به حفظ منافع، سود آوري و بقاي مادي، از ديگر ابعاد وجودي خود در عرصه جهان پيرامون خود غافل نشوند.

محبوبه مغانی مدیر مسئول نشریه بورس امروز:

بر خلاف نگاه سنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان‌ها و بنگاه های اقتصادی دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول نیستند؛ افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود دیگر مورد پیگیری مدیران در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی نیست. چرا که  اساسا این دیدگاه که سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صرفا باید در پی سودآوری باشد. هم اکنون درسطحی کلان و جهانی، دچار دگرگونی شده است.

کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی و حذف فاصله زمانی به واسطه جهانی شدن، تمایل شرکت‌ها را به افزایش توان خود برای مدیریت بر سود و ریسک افزایش داده تا به این واسطه حسن شهرت و برند آنها مورد حمایت واقع شود. از سوی دیگر این موضوع امکان برخورداری از نیروی کار ماهر، سرمایه‌گذاران و مشتریان وفادار را هموار می سازد. در این میان چگونگی پاسخگویی شرکت به نیازهای کارکنان، بازار و مشتریان میسر نمی شود جز با پایداری کسب‌وکار.

برای بهره‌ور بودن، رقابت‌پذیر بودن و توانایی پاسخگویی به تغییرات سریع جهانی می‌بایست مسئولانه عمل کرد.

بر این اساس سازمان‌ها و بنگاه های  اقتصادی باید علاوه بر توجه به حفظ منافع، سود آوری و بقای مادی، از دیگر ابعاد وجودی خود در عرصه جهان پیرامون خود غافل نشوند. از آنها  انتظار می رود خواسته های مشروع ذینفعان دیگر خود را نیز مورد لحاظ قرار دهند.

این توجه باید به عنوان تلاش برای کسب سهمی در حفظ، ارتقاء و سازندگی جامعه به مثابه جزئی از کلّ ِساختار اجتماعی نمود داشته باشد؛  این موضوع در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فراتر از منافع بنگاه ها و سازمان ها به عنوان پیش برنده سود و منفعت اجتماعی شکل می یابد.  نباید برنامه های مسئولیت پذیری اجتماعی، فعالیتی جداگانه از فعالیتهای روزانه کسب و کار شرکت باشد.

اما مسئولیت اجتماعی در کشور هنوز فراگیر نشده است و در الویت فعالیت تمامی شرکت های کوچک و بزرگ قرار نگرفته است. توسعه و بسط این موضوع نیازمند فرهنگ سازی و افزایش آگاهی های عمومی است تا تمامی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به این باور برسند که اگر امروز اجتماع را نبینند فردا نیز در اجتماع دیده نخواهند شد.

 

 

بازدهی