چهل و یکمین شماره نشریه بورس امروز با عنوان:" صندوق هایی برای عمق بخشی به بازار بدهی".