پنجمین شماره از بورس امروز با عنوان:"صادرات با طعم بورس،رونق تجارت خارجی و صادرات بنگاه ها از طریق بورس را بررسی کرد."

شماره پنجم

تجار چگونه مي توانند رابطه خود را با بازار سرمايه تقويت كنند؟رابطه متقابل تجار و فعالان اقتصادي با بازارهاي مالي و در راس آنهابورس چگونه بايد باشد؟

عباس آرگون،عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران گفت:بايد به بورس به عنوان دماسنج اقتصادي، نگاه سيستمي داشت و آن را يك ابزارتامين مالي دانست. به منظور تحقق اين مساله بايد تعاملات تجار و بازرگانان با بورس
افزايش يابد و بيشتر فعاليت ها در قالب اين بازار انجام شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به شفافيت بورس،اتاق بازرگاني نيز در بيانيه خود از اعضاء، خواستار انجام فرآيند گردش شفاف اطلاعاترا داشت تا تصميم گيري ها بهتر انجام شود و از ابزارهاي مختلف مالي براي تامين مالي حوزه هاي اقتصادي بهره برد. اهميت اين مساله زماني بيش از پيش نمود مي يابد كه با راه اندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كالا، ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز به نحو مطلوبي پوشش داده شود، اين گونه ارتباط تجار با بازار سرمايه تقويت مي شود.

عضو كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران خاطره نشان کرد:در حال حاضر دو ريسك در فعاليت هاي تجار وجود دارد؛ ريسك ناشي از فعاليت هاي تجاري و ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز؛ در اين ميان تاجر و بازرگان تنها قادر به پوشش بخشي از ريسك هاي ناشي از فعاليت هاي تجاري خود هستند؛ اما ريسك ارز مساله اي است كه حل آن خارج از توان بازرگانان و تجار است. به ويژه زماني كه ايشان قرار است كه كالاهاي وارداتي خود را در بازار داخلي عرضه كند. با توجه به انجام واردات به صورت نسيه و با يك حاشيه سود 10 درصدي، اين سوال مطرح مي شود كه 3 ماه پس از واردات كالا و در هنگام تسويه، آيا مي توان با نرخ ارزي كه واردات انجام شده است، تسويه را انجام داد؟ در واقع اين ابهام در نرخ ارز وجود دارد. اين نگراني با راه اندازي بازار مشتقه در بورس كالا به راحتي از ميان مي رود.

بیشتر بخوانید:  شوالیه بازار در بورس ضرر کرد