خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت شيشه همدان منتشر شد.

به گزارش روند بورس امروز، میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود شرکت شیسه همدان  بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل منتشر شد:

نحوه تخصیص سود شرکت شیسه همدان 

لازم به ذکر است که کهمدا در مجمع ۳۰۰ ریال تقسیم کرد. همچنین، بحث افزایش سرمایه نیز در دستور کار خواهد بود.
  • منبع خبر : کدال