تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۶/۱۳و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۷/۱۳ می باشد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد : تهیه طرح اجرایی معدنکاری با رعایت شرایط پایداری دیواره های معدن روباز و نظارت برعملیات معدنکاری روباز و زیر زمینی (شامل معادن روباز و زیر زمینی انگوران و معدن سنگ تراورتن انگوران و معدن سنگ آهن صاحب سقز) و انجام خدمات و مطالعات فنی و آزمایشگاهی در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت درمناقصه به مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۶/۱۳و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۷/۱۳ می باشد.

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.