آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.4.19

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۲۵۶۰ تن،مقدار معامله: ۳۲۰ تن،قیمت پایه: ۶۸۱۰۹۴ ریال (٪۱+)،بالاترین قیمت: ۶۸۱۰۹۴ ریال،قیمت پایانی موزون: ۶۸۱۰۹۴ ریال،ارزش معامله: ۲۱۷۹۵۰ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۶

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۲۴۰۰ تن،مقدار معامله: ۲۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۲۲۱۳۳۱ ریال (٪۳+)،بالاترین قیمت: ۲۲۹۷۶۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۲۲۹۱۹۹ ریال،ارزش معامله: ۴۵۸۳۹۸ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۶ و ۹۸.۴.۲۹

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۰۶۷۰۰ تن،مقدار معامله: ۸۸۵۵۰ تن،قیمت پایه: ۴۰۱۹۰ ریال (٪۶+)،بالاترین قیمت: ۵۰۵۰۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۴۹۷۱۸ ریال،ارزش معامله: ۴۴۰۲۵۰۳ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۶.۳۱

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۲۶۰۰ تن،مقدار معامله: ۲۰۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۴۵۲۴۰ ریال ،بالاترین قیمت: ۵۸۵۵۵ ریال،قیمت پایانی موزون: ۵۶۹۹۶ ریال،ارزش معامله: ۱۱۳۹۹۲۹ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۱

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۸۵۰ تن،مقدار معامله: ۲۷۰۰ تن،قیمت پایه: ۱۱۷۸۶۴ ریال (٪۴+)،بالاترین قیمت: ۱۷۲۰۰۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۱۶۹۱۱۰ ریال،ارزش معامله: ۴۵۶۵۹۷ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۱

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۲۰۰ تن،مقدار معامله: ۲۹۰۰ تن،قیمت پایه: ۹۹۰۶۹ ریال (٪۲۰+)،بالاترین قیمت: ۹۵۰۶۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۹۵۰۶۹ ریال؛ارزش معامله: ۲۷۵۷۰۰ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۷.۲۱

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۱۷۳۳۶ تن،مقدار معامله: ۶۰۰۶ تن،قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال،بالاترین قیمت: ۳۷۳۷۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۷۲۴۴ ریال،ارزش معامله: ۲۲۳۶۸۴ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳۰

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۷۱۰۴ تن،مقدار معامله: ۸۸۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال،بالاترین قیمت: ۳۶۷۷۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۶۱۸۶ ریال،ارزش معامله: ۳۱۸۴۳۸ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۱ و ۹۸.۵.۲۴

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۳۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۱۳۲۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال،بالاترین قیمت: ۳۷۷۷۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۶۸۶۴ ریال،ارزش معامله: ۴۸۶۶۰۸ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۱ و ۹۸.۵.۲۴

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۱۹۲۴ تن،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۴۰۱۹۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۹۸۹۳ ریال،ارزش معامله: ۱۳۱۶۴۷ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۲

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۱۲۲۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۴۷۹ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۳۶۴۶۲ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۶۲۹۲ ریال،ارزش معامله: ۱۰۸۸۷۵۷ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۰

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۴۳۵۰۰ تن،مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۴۷۹ ریال،بالاترین قیمت: ۳۴۹۵۸ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۴۵۵۴ ریال،ارزش معامله: ۳۴۵۵۳۹ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۶

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۲۳۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۴۷۹ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۳۴۵۱۱ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۴۳۲۵ ریال،ارزش معامله: ۲۷۴۶۰۲ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲۱

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۴۱۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۴۷۹ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۳۶۰۰۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۴۸۲۴ ریال،ارزش معامله: ۲۷۸۵۹۱ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۹
بیشتر بخوانید:  عرضه اولیه ۱۰درصد از سهام زشریف با قیمت ۴۱۰ تومان