اما نرخ بیکاری مردان در همین گروه سنی، از اولین سال مورد بررسی یعنی ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ افزایش شدیدی را متحمل شده است. اما از سال ۹۵ شاهد روند نزولی این شاخص بودیم به گونه ای که در سال ۱۴۰۱ طلسم ۱۰ ساله شکسته شد و بیکاری مردان جوان برای اولین بار به کمتر سال ۹۲ رسید.

نرخ بیکاری مردان جوان در سال گذشته ۱۹.۹ درصد به ثبت رسیده که نسبت به سال ۹۲ تنها ۰.۱ درصد پایین‌تر است. روند بیکاری کل نیز مطابقت زیادی با روند بیکاری مردان دارد و از ۲۴ درصد در سال ۹۲ به ۲۲.۶ درصد در سال گذشته رسیده است.

با توجه به عدم انتشار نرخ مشارکت اقتصادی جوانان، دلیل کاهش نرخ بیکاری جوانان در سال های اخیر مشخص نیست و به قطعیت نمی‌توان به بهبود شرایط بازار کار ربط داد، چرا که می‌تواند صرفا ناشی از کاهش مشارکت جوانان در این سن باشد.

روند بیکاری زنان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال

طبق بررسی ها روند بیکاری زنان جوان در ۱۰ سال اخیر نزولی بوده است. در سال ۹۲ بالغ بر ۴۱ درصد زنان جوانی که در سن ۱۵ تا ۲۴ سال قرار داشتند و تمایل به کار کردن در بازار کار را نیز داشتند، نتوانسته بودند در بازار کار مشغول به کار شوند. سهم زنان جوان بیکار در طول سال های ۹۲ تا ۱۴۰۱ نزولی بوده است و در نهایت در سال گذشته به نرخ ۳۶.۱ درصد رسیده است. هرچند که در سال های ۹۳ و ۹۵ این نرخ افزایش یافته و به بیش از ۴۴ درصد نیز رسیده است، اما علی رغم این نوسانات روند نزولی در بازه ۱۰ سال اخیر حفظ شده است و نرخ بیکاری زنان جوان در سال گذشته حدود ۵ درصد پایین تر از سال ۹۲ بوده است.

روند بیکاری مردان جوان و روند بیکاری کل

در کل روند بیکاری مردان بسیار مشابه روند بیکاری کل است. دلیل این مشابهت، سهم بیشتر مردان از بیکاران در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است. برای مثال در سال گذشته ۵۵۸ هزار نفر بیکار در این گروه سنی مشاهده شده است که ۴۰۷ هزار نفر از آنان را مردان تشکیل داده‌اند.

در اوایل سال‌های مورد بررسی نرخ بیکاری مردان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال روند افزایشی داشته است. این نرخ در سال ۹۵ به اوج خود رسیده است و پس از آن دچار کاهش شده است. بالاخره پس از ۱۰ سال در سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری مردان جوان توانست به کمتر از نرخ بیکاری سال ۱۳۹۲ برسد. نرخ بیکاری در سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد بود ولی در طول سال های منتهی به ۹۵ افزایش یافت و حتی به ۲۵.۴ درصد نیز رسید. با شروع روند نزولی از سال ۹۵ بالاخره در سال ۱۴۰۱ بیکاری مردان با نرخ ۱۹.۹ درصد توانست طلسم ۱۰ ساله را بشکند و در نرخ کمتری نسبت به سال ۹۲ قرار بگیرد.

میانگین وزنی نرخ بیکاری مردان و زنان در این گروه سنی پدید آورنده نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله است که در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۴ درصد بوده است. این نرخ نیز مانند نرخ بیکاری مردان جوان تا سال ۹۵ روندی صعودی داشته و پس از آن دچار افول شده است و در سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۶ درصد رسیده است.

به دلیل عدم انتشار آمار مربوط به نرخ مشارکت و نرخ اشتغال جوانان، به قطعیت نمی‌توان گفت که روند نزولی شاخص بیکاری جوانان ناشی از بهبود شرایط بازار کار است یا صرفا ناشی از کاهش تمایل جوانان به کار کردن و خروج آنان از جمعیت فعال است.

نرخ بیکاری مردان جوان در کف ۱۰ ساله