آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.4.19

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۲۸۶۰ تن ،مقدار معامله: ۴۸۰ تن ،قیمت پایه: ۶۷۲۸۰۳ ریال ،بالاترین قیمت: ۶۷۲۸۰۳ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۲۸۰۳ ریال ،ارزش معامله: ۳۲۲۹۴۵ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۹

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۰۴۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۲۱۳۳۱ ریال (٪۲+) ،بالاترین قیمت: ۲۲۵۷۸۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۲۳۳۴۰ ریال ،ارزش معامله: ۳۳۵۰۱۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۸

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۲۰ تن ،مقدار معامله: ۲۰ تن ،قیمت پایه: ۲۶۱۳۰۸ ریال (٪۱۳+) ،بالاترین قیمت: ۲۶۱۳۰۸ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۶۱۳۰۸ ریال ،ارزش معامله: ۵۲۲۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۴

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۴۴۰ تن ،مقدار معامله: ۴۴۰ تن ،قیمت پایه: ۲۳۷۶۹۳ ریال (٪۴+) ،بالاترین قیمت: ۲۳۷۶۹۳ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۳۷۶۹۳ ریال ،ارزش معامله: ۱۰۴۵۸۵ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۴

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۶۰۶۰ تن ،مقدار معامله: ۶۶۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۷۸۱۸ ریال (٪۵-) ،بالاترین قیمت: ۵۵۴۱۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۵۵۰۲۳ ریال
ارزش معامله: ۳۶۳۱۵۲ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۹

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۲۲۹۹۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۱۴ تن ،قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۸۷۷۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۸۶۵۲ ریال
ارزش معامله: ۱۱۶۴۹۸ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۹

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۳۶۹۶۰ تن ،مقدار معامله: ۱۱۰۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۸۱۰۰ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۷۴۹۷ ریال ،ارزش معامله: ۴۲۴۶۷ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۱۰ و ۹۸.۵.۱۷

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۴۶۵۲ تن ،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۴۰۶۴۹ ریال، قیمت پایانی موزون: ۴۰۳۶۸ ریال
ارزش معامله: ۱۳۳۲۱۶ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۱۰

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۴۷۱۲۴ تن، مقدار معامله: ۱۳۲۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۳۷۰ ریال (٪۱-)، بالاترین قیمت: ۳۸۸۸۸ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۸۱۲۱ ریال، ارزش معامله: ۵۰۳۱۹۴ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۱۰ و ۹۸.۵.۱۷

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۵۷۰۰۰ تن، مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن، قیمت پایه: ۳۱۴۷۹ ریال (٪۲-)، بالاترین قیمت: ۳۵۷۷۷ ریال، قیمت پایانی موزون: ۳۵۰۴۰ ریال، ارزش معامله: ۳۵۰۴۰۴ میلیون ریال، تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۹
بیشتر بخوانید:  نباید یک شبه در بورس پولدار شد