هشتادو یکمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «هزارتوی 1401» در فروردین ماه 1402 منتشر شد.