با تصویب مولد سازی اموال دولتی لیستی از این دارایی ها منتظر شد که در این اینفد به آن‌ها اشاره شده است.