درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بهمن 1401 نسبت به ماه گذشته خود 10 درصد افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره یکماهه بهمن سال جاری از فروش محصولات تولیدی خود، درآمد 122 هزار و 334 میلیارد و 431 میلیون ریال را کسب نمود. با توجه به فروش  114 هزار و 384 میلیارد و 348 میلیون ریالی این شرکت در دی 1401، درآمد این شرکت از فعالیت عملیاتی خود در یکماهه بهمن نسبت به یکماهه دی امسال حدود 7 درصد افزایش یافته است.

این شرکت فولادی در دوره یکماهه بهمن سال گذشته از فروش محصولات خود درآمد 127 هزار و 470 میلیارد و 667 میلیون ریالی را کسب نمود. با مقایسه میزان درآمد حاصل شده شرکت، در بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، شاهد افت 4 درصدی درآمد فروش این شرکت هستیم.

در بهمن 1400، حجم تولید محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان 716 هزار تن بوده است که 85 درصد آن معادل با 607 هزار تن از محصولات این شرکت فولادی به فروش رسیده است.

در دوره یکماهه بهمن سال جاری حجم تولید محصولات این شرکت نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رشدی 17 درصدی همراه گشته و به 840 هزار تن افزایش یافته است. از 840 هزار تن حجم تولیدی در بهمن سال جاری، حدود 73 درصد آن معادل با 614 هزار تن از محصولات به فروش رسیده است.

حجم تولید محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان در یکماهه بهمن نسبت به یکماهه دی سال جاری حدود 18 درصد افزایش یافته است. حجم تولید این شرکت در دی 1401،  712 هزار تن بوده است. همچنین از حجم تولیدی این شرکت در دی سال جاری 89 درصد از محصولات که برابر با 635 هزار تن می باشد به فروش رسیده است.

بیشتر بخوانید:  واگرایی rsi در نماد «ومدیر»

 

  • روند فروش داخلی “فولاد”

این شرکت در بهمن 1400، تمامی 127 هزار و 470 میلیارد و 667 میلیون ریال درآمد حاصل شده را از فروش داخلی محصولات خود کسب نموده است و صادراتی نداشته است.

در یکماهه دی 1401، 90 درصد از مجموع فروش این شرکت، 102 هزار و 476 میلیارد و 716 میلیون ریال به فروش داخلی محصولات سرد، گرم، پوشش دار و سایر محصولات این شرکت تعلق داشت.

در دوره بهمن سال جاری نیز 92 درصد از مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات این شرکت،  112 هزار و 922 میلیارد و 614 میلیون ریال، به فروش داخلی محصولات تولیدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعلق داشته است. در نتیجه درآمد حاصل از فروش داخلی این شرکت در بهمن 1401 نسبت به ماه گذشته خود 10 درصد افزایش یافته است.

 

  • روند فروش صادراتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

این شرکت فولادی در دوره یکماهه بهمن 1400، کلیه درآمد خود را از محل فروش داخلی محصولات تولیدی خود کسب نموده است و هیچ صادراتی نداشته است.

در دوره یکماهه دی سال جاری، این شرکت 11 هزار و 907 میلیارد و 632 میلیون ریال درآمد از فروش صادراتی محصولات خود کسب نمود که 10 درصد از مجموع درآمد کسب شده شرکت از کلیه فروش آن در طول این دوره یکماهه می باشد.

در بهمن سال جاری نیز درآمد حاصل از فروش صادراتی محصولات این شرکت نسبت به ماه گذشته، به 9 هزار و 411 میلیارد و 817 میلیون ریال تنزل یافت. همچنین در بهمن 1401، فروش صادراتی محصولات این شرکت تنها 8 درصد از مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات این شرکت را در طول این دوره یک ماهه به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید:  راندمان 91 درصدی تولید نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی