نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی نرخ ETS  و معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.