افزایش سرمایه شرکت های کاشی و سرامیک حافظ، سرمایه گذاری لقمان و گروه صنایع پمپ سازی ایران توسط حسابرس و بازرس قانونی تایید گردید.

به گزارش بورس امروز؛ افزایش سرمایه شرکت های کاشی و سرامیک حافظ، سرمایه گذاری لقمان و گروه صنایع پمپ سازی ایران توسط حسابرس و بازرس قانونی تایید گردید.

  • افزایش سرمایه 30 درصدی “کحافظ”

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت کاشی و سرامیک حافظ در 22 دی 1401 مبنی بر افزایش سرمایه 30 درصدی این شرکت با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه گردید.

با افزایش سرمایه شرکت کاشی و سرامیک حافظ، سرمایه این شرکت از 5 میلیارد و 141 میلیون و 234 هزار ریال به 6 میلیارد و 706 میلیون و 62 هزار ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه “کحافظ” از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی این شرکت انجام خواهد شد.

  • افزایش سرمایه 500 درصدی “ولقمان”

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان در 19 بهمن 1401 در خصوص افزایش سرمایه 500 درصدی این شرکت با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه شد.

با انجام افزایش سرمایه “ولقمان” سرمایه این شرکت از 905 میلیارد و 100 میلیون ریال به 5 هزار و 430 میلیارد و 600 میلیون ریال افزایش می یابد.

افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری لقمان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته انجام خواهد گرفت.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان، پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت را به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در چارچوب اساسنامه و مقررات موضوعه و تحقق برنامه های توسعه ای و تقویت ساختار مالی و عملکردی شرکت ارائه دادند.

  • افزایش سرمایه 100 درصدی “تپمپی”

هیئت مدیره شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران در 28 دی 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 100 درصدی خود را ارائه دادند.

بیشتر بخوانید:  ثبت افزایش سرمایه 108 درصدی "دبالک"

حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته موافقت نمود.

با انجام افزایش سرمایه گروه صنعتی پمپ سازی ایران سرمایه این شرکت از یک هزار و 100 میلیارد ریال به 2 هزار و 200 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه “تپمپی” به منظور اصلاح ساختار مالی، مشارکت و تامین منابع مالی جهت افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج مربوط به تحصیل سرمایه گذاری های جدید و جبران مخارج مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشته می باشد.

  • منبع خبر : کدال