درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با رشدی معادل با 31 درصد همراه بوده است.

به گزارش بورس امروز؛ مجموع درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا اعم از برش سبک، رافینیت، بنزن، گاز مایع، ریفرمیت، برش میانی نفتا و برش سنگین در دوره یکماهه بهمن 1401 معادل با 31 هزار و 850 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.

همچنین درآمد حاصل از فروش محصولات این شرکت در دوره یکماهه دی سال جاری معادل با 58 هزار و 401 میلیارد و 308 میلیون ریال بوده است؛ در نتیجه درآمد عملیاتی “بوعلی” در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه دی 1401 با کاهش همراه گردیده است.

درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره یکماهه بهمن 1400 معادل با 24 هزار و 385 میلیارد و 995 میلیون ریال بوده است.

با توجه به درآمدی که این شرکت در دوره یکماهه بهمن سال جاری بدست آورده است، می توان گفت:  درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی این شرکت در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با رشدی معادل با 31 درصد همراه بوده است.

در دوره یکماهه بهمن سال جاری 81 درصد از مجموع درآمد حاصل از فروش شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به فروش داخلی محصولات این شرکت و 19 درصد نیز به فروش صادراتی محصولات این شرکت تعلق داشته است.

اصلی ترین محصول این شرکت در ایجاد درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصولات تولیدی به فروش محصول ریفرمیت تعلق دارد، بطوری که در دوره یکماهه بهمن 1401 از مجموع درآمد این شرکت 42 درصد به فروش داخلی محصول ریفرمیت و 14 درصد نیز به فروش صادراتی این محصول تعلق داشته است.

  • روند کسب درآمد از فروش داخلی محصولات
بیشتر بخوانید:  روند رو به رشد نرخ فروش داخلی "بوعلی" در 1401

در دوره یکماهه بهمن 1400 درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا معادل با 16 هزار و 622 میلیارد و 410 میلیون ریال بوده است.

اما این فروش در دوره یکماهه بهمن سال جاری با رشدی 56 درصدی به 25 هزار و 956 میلیارد و 708 میلیون ریال افزایش یافته است. در این میان درآمدی که این شرکت از فروش داخلی محصولات خود در دوره یکماهه دی 1401 بدست آورد معادل با 39 هزار و 777 میلیارد و 744 میلیون ریال بوده است. در دوره یکماهه بهمن شاهد افت 35 درصدی میزان درآمد حاصل از فروش داخلی نسبت به دوره یکماهه دی 1401 بوده ایم.

  • روند کسب درآمد از فروش صادراتی محصولات

درآمد حاصل از فروش صادراتی محصولات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در دوره یکماهه بهمن 1400 معادل با 7 هزار و 763 میلیارد و 585 میلیون ریال بوده است. همچنین این شرکت توانسته از فروش صادراتی محصولات خود در دوره یکماهه دی 1401 درآمدی معادل با 18 هزار و 623 میلیارد و 564 میلیون ریال کسب نماید. لازم به ذکر است که درآمد عملیاتی این شرکت در دوره یکماهه بهمن 1401 که معادل با 5 هزار و 894 میلیارد و 92 میلیون ریال بود نسبت به دوره یکماهه دی سال جاری و هم نسبت به دوره یکماهه بهمن سال گذشته با کاهش همراه بوده است.