درآمد حاصل از فروش صادراتی شرکت تولیدی چدن سازان در دوره یکماهه دی 1401 معادل با 207 میلیارد و 304 میلیون ریال بوده که در دوره یکماهه بهمن 1401 به 27 میلیارد و 120 میلیون ریال کاهش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تولیدی چدن سازان در دوره یکماهه بهمن 1401 از فروش محصولات خود از قبیل غلتک، رینگ و سایر محصولات درآمدی معادل با یک هزار و 20 میلیارد و 873 میلیون ریال کسب می نماید. درآمد فروش محصولات این شرکت در دوره یکماهه دی 1401 معادل با 935 میلیارد و 487 میلیون ریال بوده است، در نتیجه درآمدزایی این شرکت از محل فروش محصولات خود در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه دی، با حدود 9 درصد افزایش همراه بوده است.

از مجموع درآمد ایجاد شده در دوره یکماهه بهمن 1401، 97 درصد به فروش داخلی محصولات این شرکت و 3 درصد نیز به فروش صادراتی محصول غلتک این شرکت تعلق دارد.

از درآمد یک هزار و 20 میلیارد و 873 میلیون ریالی این شرکت در دوره یکماهه بهمن 1401، 97 درصد به فروش داخلی محصول غلتک و 3 درصد نیز به فروش صادراتی این محصول تعلق داشته است. در حالیکه در دوره یکماهه دی 1401، از 935 میلیارد و 487 میلیون ریال درآمد حاصل گشته 72 درصد به فروش داخلی محصول غلتک و 22 درصد نیز به فروش صادراتی این محصول تعلق داشته است.

  • روند رشد درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت

در دوره یکماهه بهمن 1400، درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات غلتک و رینگ معادل با 543 میلیارد و 89 میلیون ریال بوده است. درآمد حاصل از فروش داخلی محصولات شرکت در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه بهمن 1400 با رشد 83 درصدی همراه گردیده است و بر همین اساس به 996 میلیارد و 147 میلیون  ریال افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید:  پایانی برای اصلاح سهام «وزمین»

درآمد حاصل از فروش داخلی این شرکت در دوره یکماهه بهمن 1401 نسبت به دوره یکماهه دی سال جاری نیز با افزایش 37 درصدی همراه بوده و از 728 میلیارد و 913 میلیون ریال به 996 میلیارد و 147 میلیون ریال رسیده است.

  • روند درآمد صادراتی در “چدن”

در دوره یکماهه بهمن 1401 درآمد حاصل از فروش صادراتی محصولات شرکت تولیدی چدن سازان نسبت به دوره یکماهه دی همین سال با افت همراه بوده است و از 207 میلیارد و 304 میلیون ریال در دوره یکماهه دی 1401،  به 27 میلیارد و 120 میلیون ریال در دوره یکماهه بهمن سال جاری، رسیده است.

همچنین درآمد صادراتی این شرکت در دوره یکماهه بهمن سال جاری نسبت به دوره یکماهه بهمن سال گذشته نیز با کاهش مواجه بوده است چرا که درآمد صادراتی این شرکت در دوره یکماهه بهمن 1400 معادل با 57 میلیارد و 220 میلیون ریال بوده است.