سی و هفتمین شماره بورس امروز با عنوان : "18 درصد از صنعت کشور مشمول ماده 141".