حجم تولید محصول رانا نیز با رشدی 137 درصدی در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره 10ماهه سال گذشته از تولید 5 هزار و 466 دستگاه عبور کرده  و به تولید 12 هزار و 948 دستگاه رسیده است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت ایران خودرو از فروش محصولاتی همچون: پژو، سمند، رانا، دنا، هایما، تارا و سایر محصولات در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401، درآمدی را معادل با یک میلیون و 410 هزار و 30 میلیارد و 794 میلیون ریال را کسب نمود.  درآمد این شرکت در دوره 10 ماهه سال گذشته معادل با 840 هزار و 277 میلیارد و 645 میلیون ریال بود. در نتیجه درآمد عملیاتی این شرکت در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با رشدی 68 درصدی همراه بوده است.

از مجموع درآمد ایران خودرو در دوره 10 ماهه سال جاری، 37 درصد به فروش محصولات گروه پژو، 25 درصد به فروش لوازم و قططعات این شرکت، 14 درصد به دنا، 8 درصد به گروه سمند، 6 درصد هایما، 4 درصد رانا و 4 درصد نیز تارا تعلق داشته است.

با این تفاسیر می توان گفت: مهم ترین یا پرنقش ترین محصول این شرکت در ایجاد درآمدی یک میلیون و 410 هزار و 30 میلیارد ریالی در دوره 10 ماهه سال جاری، به فروش محصولات گروه پژو اختصاص داشته است.

  • فروش 304 هزاری محصولات گروه پژو

حجم تولید محصولات گروه پژو در دوره 10 ماهه سال گذشته 254 هزار و 794 دستگاه بوده است که در دوره 10 ماهه سال جاری حجم تولید این محصول به 288 هزار و 999 دستگاه افزایش یافته است. در پی افزایش میزان تولیدات این محصول، این شرکت عرضه محصولات گروه پژو را در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره 10 ماهه سال گذشته، از 250 هزار و 278 دستگاه به 304 هزار و 697 دستگاه افزایش داد.

بیشتر بخوانید:  بازده سهام فولاد مبارکه همچنان در مسیر صعود

همچنین درآمد حاصل از فروش محصولات گروه پژو در شرکت ایران خودرو در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1400 معادل با 324 هزار و 957 میلیارد و 295 میلیون ریال بوده است که در دوره 10 ماهه سال جاری با افزایش 61 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 523 هزار و 807 میلیارد و 930 میلیون ریال رسیده است.

با این تفاسیر می توان گفت که از 61 درصد افزایش میزان درآمد این محصول، 22 درصد به افزایش حجم تقاضای این محصول در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تعلق داشته است.

لازم به ذکر است که میانگین نرخ فروش محصولات گروه پژو در دوره 10ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از یک میلیارد و 298 میلیون و 385 هزار و 375 ریال به یک میلیارد و 719 میلیون و 110 هزار و 887 ریال ( رشدی معادل با 32 درصد) افزایش یافته است.

با توجه به اینکه حجم تولید دستگاه گروه پژو در این شرکت خودروساز، در دوره 10 ماهه سال جاری 288 هزار و 999 دستگاه بوده و حجم فروش(304 هزار و 697 دستگاه) نیز بیش از حجم تولید این شرکت بوده است می توان گفت حجم تقاضا از حجم تولید این محصول از شرکت ایران خودرو بیشتر بوده و این شرکت با افزایش میزان تولید این محصول خواهد توانست درآمد بیشتری را از عملیات اصلی خود کسب نماید.

  • افزایش 22 درصدی درآمد فروش قطعات و لوازم

در دوره 10 ماهه منتهی به دی 1401، 25 درصد از کل درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت ایران خودرو معادل با 355 هزار و 699 میلیارد و 284 میلیون ریال به فروش لوازم و قطعات تولیدی توسط این شرکت تعلق داشته است. در حالیکه درآمد حاصل از فروش لوازم و قطعات این شرکت در دوره 10 ماهه منتهی به دی سال گذشته معادل با 291 هزار و 293 میلیارد و 434 میلیون ریال بوده است. در نهایت درآمد حاصل از فروش لوازم و قطعات این شرکت در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، با 22 درصد رشد همراه گردیده است.

  • افزایش تولید و افزایش عرضه در تمامی محصولات ایران خودرو
بیشتر بخوانید:  بانک صادرات در حمایت از تولید داخلی پیش قدم شد

پس از بررسی 2 محصولی که بیشترین نقش را در ایجاد درآمد یک میلیون و 410 هزار و 30 میلیارد و 794 میلیون ریالی در دوره 10 ماهه سال جاری داشته اند، قصد داریم حجم تولید و حجم عرضه سایر محصولات این شرکت را در دوره 10 ماهه سال جاری نیز بررسی نماییم.

حجم تولید محصول گروه سمند در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره 10 ماهه سال گذشته، حدود 44 درصد افزایش یافته و از 41 هزار و 842 دستگاه به 60 هزار و 324 دستگاه رسیده است. این شرکت در دوره 10ماهه سال جاری 95 درصد از حجم تولید محصولات گروه سمند را معادل با 57 هزار و 276 دستگاه عرضه کرده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که 41 هزار و 978 دستگاه بوده است، حجم فروش این محصول با رشدی 36 درصدی همراه گردیده است.

حجم تولید محصول دنا در دوره 10ماهه منتهی به دی سال 1400 معادل با 42 هزار و 491 دستگاه بوده که با رشدی 55 درصدی، حجم تولید این محصول در دوره 10 ماهه سال جاری به 63 هزار و 6 دستگاه افزایش می یابد. همچنین 96 درصد از حجم تولیدی مجصول دنا در دوره 10 ماهه سال جاری مورد تقاضا واقع گردیده است.

حجم تولید محصول رانا نیز با رشدی 137 درصدی در دوره 10 ماهه سال جاری نسبت به دوره 10ماهه سال گذشته از تولید 5 هزار و 466 دستگاه عبور کرده  و به تولید 12 هزار و 948 دستگاه رسیده است. از حجم تولیدی این محصول در دوره 10 ماهه سال جاری 12 هزار و 804 دستگاه، حدود 99 درصد به فروش رسیده است.

بیشتر بخوانید:  اساسنامه "خودرو" اصلاح شد

محصول تارا نیز که در دوره 10 ماهه سال گذشته 7 هزار و 55 دستگاه از آن تولید گردیده بود در دوره 10 ماهه سال جاری با رشدی 170 درصدی در دوره 10 ماهه سال جاری تولید خود را  به  19 هزار و 71 دستگاه رساند که 17 هزار و 904 دستگاه از این محصول در 10 ماهه سال جاری به فروش رسید.