پتروشیمی خارک در مدت 9 ماهه دوره مالی 1401 ارزش درآمد های تجمیعی آن بالغ بر 7.9 همت شده، که با بررسی دوره های مقایسه ای 1399 و 1400 ، به ترتیب شاهد رشد 186% و 28% درآمدهای 9 ماهه هستیم.