هفتادو نهمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «پایانی برای دوستی نیما و آزاد» در بهمن‌ماه 1401 منتشر شد.