آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.4.5

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۲۶۲۰ تن،مقدار معامله: ۲۶۲۰ تن،قیمت پایه: ۶۶۰۶۳۹ ریال (۳٪+)،بالاترین قیمت: ۶۶۰۶۳۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۶۶۰۶۳۹ ریال،ارزش معامله: ۱۷۳۰۸۷۴ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۵

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۲۰ تن،مقدار معامله: ۲۰ تن،قیمت پایه: ۶۸۳۱۰۸ ریال (۳٪+)،بالاترین قیمت: ۶۸۳۱۰۸ ریال،قیمت پایانی موزون: ۶۸۳۱۰۸ ریال،ارزش معامله: ۱۳۶۶۲ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۸

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۶۵۸۰ تن،مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۲۱۶۱۳۳ ریال (٪۲+)،بالاترین قیمت: ۲۳۵۵۷۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۲۳۰۷۹۰ ریال،ارزش معامله: ۶۹۲۳۷۱ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۵ و ۹۸.۴.۱۰

بیلت ایرالکو

مقدار تقاضا: ۱۱۰۰ تن،مقدار معامله: ۵۰۰ تن،قیمت پایه: ۲۳۰۶۲۰ ریال (٪۱۴+)،بالاترین قیمت: ۲۴۷۱۲۰ ریال،قیمت پایانی موزون: ۲۴۱۶۸۷ ریال،ارزش معامله: ۱۲۰۸۴۳ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۵

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۵۰۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۱۸۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۹۵۸ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۳۵۰۷۸ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۴۴۳۴ ریال،ارزش معامله: ۶۱۹۸۱۹ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۰ و ۹۸.۴.۲۷

شمش فولاد خوزستان

مقدار تقاضا: ۷۹۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۳۰۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۹۵۸ ریال (٪۹-)،بالاترین قیمت: ۳۴۶۰۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۴۵۷۰ ریال،ارزش معامله: ۱۰۳۷۱۰۰ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳۱

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۲۰۷۴۶ تن،مقدار معامله: ۶۰۰۶ تن،قیمت پایه: ۳۵۹۰۸ ریال (٪۱-)،بالاترین قیمت: ۳۸۸۸۸ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۸۶۹۶ ریال،ارزش معامله: ۲۳۲۴۰۷ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۱

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۳۲۸۸ تن،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۵۹۰۸ ریال (٪۱+)،بالاترین قیمت: ۳۷۳۰۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۷۲۰۳ ریال،ارزش معامله: ۱۲۲۷۶۹ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۲

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۳۵۳۰ تن،مقدار معامله: ۳۳۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۵۹۸۰ ریال (٪۱+)،بالاترین قیمت: ۳۸۱۹۹ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۷۸۱۵ ریال،ارزش معامله: ۱۲۴۷۸۸ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳۱

بیشتر بخوانید:  پذیرش شمش‌سرب یک شرکت در بورس‌کالا

شمش آهن و فولاد ارفع

مقدار تقاضا: ۱۷۰۰۰ تن،مقدار معامله: ۸۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۱۹۵۸ ریال (٪۹-)،بالاترین قیمت: ۳۵۴۲۲ ریال،قیمت پایانی موزون: ۳۵۰۵۴ ریال،ارزش معامله: ۲۸۰۴۳۵ میلیون ریال،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۸