هفتادو هشتمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «طناب تورم بر گلوی مجامع» در دی ماه 1401 منتشر شد.