مهدی یاربد، سرپرست اداره امور نهادهای مالی خدمات دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار شد.