اطلاعات عملکرد مالی شرکت گل گهر در حالی منتشر شده است که نشان از افزایش شاخص‌های مالی این شرکت دارد. سود خالص گل‌گهر طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ رشد ۱۰۹ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت گل‌ گهر طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ با رشد شاخص‌های مالی مواجه شده است. این شرکت طی این دوره به درآمد خالص ۹۵.۸۴۱.۹۸۸ میلیون ریالی دست پیدا کرده است. در مقایسه با سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ درآمد خالص این شرکت بیش از ۵۸ درصد رشد داشته است.

همچنین سود عملیاتی شرکت گل‌ گهر طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ رشد داشته و از ۲۳.۳۷۵.۹۵۳ میلیون ریالی در سال ۹۶ به ۴۲.۲۰۳.۴۹۳ میلیون ریال رسیده است که رشدی در حدود ۵۲ درصد را نشان می‌دهد. ضمن اینکه درآمدهای غیرعملیاتی این شرکت نیز با افزایش روبه‌رو شده و از ۳۹۳.۵۱۶ میلیون ریال به ۸.۴۶۲.۹۸۳ میلیون ریال رسیده است.

سود خالص این شرکت پس از کسر مالیات نیز با افزایش ۱۰۹ درصدی  مواجه شده و از ۲۰.۹۲۸.۴۲۷ میلیون ریال سال ۹۶ به ۴۳.۷۸۹.۳۰۵ میلیون ریال در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ رسیده است.

جمع دارایی‌های این شرکت نیز از ۹۲.۵۳۳.۸۲۴ میلیون ریال به ۱۳۶.۹۷۷.۶۸۷ میلیون ریال رسیده است. این درحالی است که جمع بدهی‌های این شرکت نیز طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ از ۳۷.۰۴۳.۳۴۰ میلیون ریال به ۵۱.۲۱۶.۸۹۸ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

سود پایه هر سهم نیز از ۶۱۳ ریال به ۱۲۵۱ ریال افزایش پیدا کرده که نشان از رشد حدود ۱۰۰ درصدی دارد.

میـزان تولیـد از ۵٫۲۴ میلیـون تـن در سـال ۱۳۹۶ بــه بیــش از ۴٫۲۶ میلیــون تــن در ســال ۱۳۹۷ رســیده است. افزایــش ۹ درصــدی تولیــد کنســانتره و افزایــش ۶ درصــدی در تولیــد گندلــه و در مجمــوع افزایــش ۸ درصــدی در تولیــد محصــولات شــرکت دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید:  جایگاه تراکمی و حمایتی در نمودار «کگل»

شرکت گل‌ گهر طی سال ۹۷ موفق به کسب سهم ۳۳ درصدی  بازار و رتبه اول تولید کنستانتره در کشور را به دست آورد. ضمن اینکه این شرکت در تولید کنستانتره سنگ آهن به رشد ۸.۷۸ درصدی در سال ۹۷ دست پیدا کرده است.

کسب سهم ۳۵ درصدی و رتبه اول کشور در تولید گندله در سال ۱۳۹۷ و رشد ۳۳٫۶ درصدی در تولید گندله در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ از جمله دستاوردهای این شرکت در سال مالی ۹۷ است.