در این اینفوگرافیک ۱۲ گروه مشترکین گاز خانگی به همراه میزان افزایش قیمت گاز مصوب شده متعلق به آن گروه به نمایش درآمده است.