آمار معاملات بورس کالای شرکت های مهم صنعتی حاضر در بورس اوراق بهادار در هفته منتهی به 98.3.29

محمد هادی حمیدی کارشناس بازار سرمایه،به گزارش عرضه های بورس کالا پرداخته است.

مس کاتد ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۳۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۳۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۶۳۹۲۳۶ ریال ،بالاترین قیمت: ۶۳۹۲۳۶ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۳۹۲۳۶ ریال ،ارزش معامله: ۱۹۱۷۷۰۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱

مس مفتول ملی صنایع مس ایران

مقدار تقاضا: ۵۴۰ تن ،مقدار معامله: ۴۲۰ تن ،قیمت پایه: ۶۶۱۱۸۵ ریال  ،بالاترین قیمت: ۶۶۱۱۸۵ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۶۶۱۱۸۵ ریال ،ارزش معامله: ۲۷۷۶۹۸ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲

شمش ایرالکو

مقدار تقاضا: ۳۹۴۰ تن ،مقدار معامله: ۱۵۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۱۱۱۷۷ ریال (۱٪-) ،بالاترین قیمت: ۲۳۸۲۱۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۳۵۵۰۴ ریال ،ارزش معامله: ۳۵۳۲۵۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲

شمش آلیاژ ایرالکو

مقدار تقاضا: ۲۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۲۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۲۲۹۱۱۸ ریال ،بالاترین قیمت: ۲۲۹۱۱۸ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۲۲۹۱۱۸ ریال ،ارزش معامله: ۴۵۸۲۳۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۳.۲۸

شمش معدنی و صنعتی چادرملو

مقدار تقاضا: ۴۸۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۲۱۶۳ ریال (٪۸-) فبالاترین قیمت: ۳۷۲۲۵ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۶۹۷۱ ریال ،ارزش معامله: ۳۶۹۷۰۶ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱۲

شمش فولاد کاوه جنوب کیش

مقدار تقاضا: ۲۹۰۰۰ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۰۰ تن،قیمت پایه: ۳۲۱۶۳ ریال (٪۸-) ،بالاترین قیمت: ۳۶۲۹۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۶۱۲۷ ریال ،ارزش معامله: ۳۶۱۲۶۵ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۱

سبد میلگرد فولاد خراسان

مقدار تقاضا: ۴۹۸۰۸ تن ،مقدار معامله: ۲۰۰۲۰ تن ،قیمت پایه: ۳۶۱۳۸ ریال (٪۸-) ،بالاترین قیمت: ۴۱۱۹۱ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۱۲۶ ریال ،ارزش معامله: ۸۰۳۳۳۱ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۳ و ۹۸.۴.۹

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۸۰۲۸ تن ،مقدار معامله: ۱۰۰۱۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۵۹۶ ریال (٪۸-) ،بالاترین قیمت: ۴۰۸۸۸ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۴۰۵۰۲ ریال ،ارزش معامله: ۴۰۵۴۲۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۶

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

مقدار تقاضا: ۲۸۶۸۸ تن ،مقدار معامله: ۸۸۰۰ تن ،قیمت پایه: ۳۵۵۹۶ ریال (٪۸-) ،بالاترین قیمت: ۳۹۸۶۹ ریال ،قیمت پایانی موزون: ۳۹۱۰۵ ریال ،ارزش معامله: ۳۴۴۱۲۰ میلیون ریال ،تاریخ تحویل: ۹۸.۴.۲۸

ورق گرم فولاد مبارکه اصفهان

مقدار تقاضا: ۱۱۷۲۶۰ تن ،مقدار معامله: ۹۲۶۲۰ تن فقیمت پایه: ۴۰۷۸۱ ریال (٪۱۷-) ،بالاترین قیمت: ۵۵۱۱۱ ریال فقیمت پایانی موزون: ۵۳۹۳۵ ریال ،ارزش معامله: ۴۹۹۵۴۸۷ میلیون ریال ، تاریخ تحویل: ۹۸.۵.۳۱
بیشتر بخوانید:  قاضی‌زاده هاشمی: رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در بورس تخلف کرده است