هفتادو هفتمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «گزارش‌های مالی؛ چشم تیز بازار» در آذر ماه 1401 منتشر شد.