در روز سه شنبه 1 آذر 1401, 6 معامله بلوکی به ارزش 1هزارو 400 میلیاردو 59 میلیون و 6 هزارو 778 ریال و به حجم 112 میلیون و 426 هزارو 666 سهم صورت گرفته بود.

در روز سه شنبه 1 آذر 1401, 6 معامله بلوکی به ارزش 1هزارو 400 میلیاردو 59 میلیون و 6 هزارو 778 ریال و به حجم 112 میلیون و 426 هزارو 666 سهم صورت گرفته بود.
به گزارش بورس امروز؛ درروز سه شنبه 1 آذر 1401, 6 معامله بلوکی به ارزش 1هزارو 400 میلیاردو 59 میلیون و 6 هزارو 778 ریال و به حجم 112 میلیون و 426 هزارو 666 سهم صورت گرفته بود.که به ترتیب فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش , انتقال داده های آسیاتک, پتروشیمی پردیس, فولاد مبارکه اصفهان, سرمایه گذاری آتیه دماوند و صنعتی زر ماکارون صورت گرفته بود.
ازبین معاملات صورت گرفته بیشترین سهم به فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش به ارزش 655 میلیارد و 124 میلیون و 156هزار و778 ریال وپس ازآن به ترتیب به شرکت های انتقال داده های آسیاتک, پتروشیمی پردیس, فولاد مبارکه اصفهان, سرمایه گذاری آتیه دماوند و صنعتی زر ماکارون تعلق داشت.
ازبین معاملات صورت گرفته, فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 44 میلیبون و 166 هزارو 666 سهم وفولاد مبارکه اصفهان 38 میلیون و445 هزار و انتقال داده های آسیاتک 18 میلیون سهم, سرمایه گذاری آتیه دماوند 7 میلیون سهم, صنعتی زر ماکارون 3 میلیون و815 هزار سهم و پتروشیمی پردیس 1 میلیون سهم تعلق گرفته بود.