هیئت مدیره شرکت دارو سازی تهران شیمی پیشنهاد افزایش سرمایه 111،375 ریالی خود را ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت دارو سازی تهران شیمی پیشنهاد افزایش سرمایه 111،375 ریالی خود را ارائه داد.

براساس این پیشنهاد سرمایه “شتهران” از 445,500 ریال به 1,559,250 ریال افزایش خواهد یافت. 

این افزایش سرمایه در شرکت داروسازی تهران شیمی ار محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی خواهد بود.

گزارش پیشنهادی افزایش سرمایه  هیئت مدیره “شتهران” جهت بررسی و اعلام نظر حسابرس ارسال شده است.