هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه پیشنهاد افزایش سرمایه 11 هزار میلیاردی ریالی خود را ارائه داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه پیشنهاد افزایش سرمایه 11 هزار میلیاردی ریالی خود را ارائه داد.

براساس این پیشنهاد سرمایه شرکت از 5 هزار میلیارد به 11 هزار میلیارد افزایش پیدا خواهد کرد .

این افزایش سرمایه 11 هزار میلیاردی از محل سود انباشته صورت می پذیرد.

هدف از این افزایش سرمایه بهبود و توسعه پرتفوي سرمايه گذاري ها و اصلاح ترکيب دارايي ها به ويژه ترکيب سرمايه گذاري ها در اوراق بهادار بورسي و فرابورس و اصلاح ساختار مالي است.