شرکت پتروشیمی خارک در یکماهه مهر سال جاری نسبت به یکماه گذشته با رشد 85 درصدی در درآمد حاصل از فروش صادراتی همراه گردید.

به گزارش بورس امروز، در بازار سرمایه تنها سه شرکت پتروشیمی فعال در زمینه تولید متانول وجود دارند. این شرکت ها شامل شرکت پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی خارک می باشند. از بین شرکت های مذکور دو شرکت پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی خارک در بازار بورس و پتروشیمی زاگرس در بازار فرابورس به فعالیت مشغول هستند.

این شرکت ها گزارش های ماهانه مهر 1401 و عملکرد نیمه نخست خود را در سال جاری را در سامانه کدال منتشر نموده اند. در جدول شماره (1)، درآمد های صادراتی و داخلی هر یک از شرکت ها در یکماهه مهر سال جاری با یکماه گذشته مقایسه گردیده است. بر همین اساس تنها شاهد افزایش درآمد صادراتی شرکت پتروشیمی خارک از بین این سه شرکت بوده ایم که حدود 85 درصد افزایش یافته است.

در جدول شماره(2) نیز عملکرد این شرکت های متانول ساز را در نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه نخست سال گذشته مورد سنجش قرار دادیم.

جدول شماره (1)یکماهه مهر 1401یکماهه شهریور 1401تغییرات طی دوره یکماهه
ردیفنام شرکتفروش داخلیفروش صادراتیفروش داخلیفروش صادراتیفروش داخلیفروش صادراتی
1پتروشیمی زاگرس۸۶۸,۲۳۰۱۵,۴۹۷,۸۴۵۱,۰۳۰,۰۲۷۲۱,۸۹۷,۱۰۷-15.7%-29.2%
2پتروشیمی فن آوران۲,۲۰۰,۸۶۳۱,۳۰۸,۱۰۴۲,۷۰۲,۹۴۰۴,۵۹۵,۰۹۶-18.6%-71.5%
3پتروشیمی خارک۰۱۲,۵۶۰,۷۷۷۰۶,۷۸۶,۵۹۵_85%
جدول شماره(2)نیمه نخست 1401نیمه نخست 1400تغییرات طی این دو دوره 6 ماهه
ردیفنام شرکتفروش داخلیفروش صادراتیفروش داخلیفروش صادراتیفروش داخلیفروش صادراتی
1پتروشیمی زاگرس۶,۹۸۸,۵۵۸۱۲۰,۵۸۹,۴۴۵۶,۰۴۸,۳۴۷۱۰۲,۸۰۲,۹۳۸15.5%17.3%
2پتروشیمی فن آوران۱۶,۴۸۷,۰۱۵۲۸,۹۷۱,۷۶۲۱۶,۲۳۹,۱۳۹۲۵,۱۲۵,۸۷۶1.5%15.3%
3پتروشیمی خارک۰۴۸,۴۴۸,۹۱۰۰۴۱,۹۷۹,۹۴۹_15.4%
بیشتر بخوانید:  سود سیمان فارس و خوزستان از عرضه اولیه سیمان آبیک