بازار سرمایه  نمونه ای از جوامع انسانی محسوب میشود. بنابراین می توان برخی از مراحل معاملات خرید و فروش احساسی تاثیر جو روانی بازار و پیروی محض از شایعات بازار را با مراحل تبدیل یک پدیده جدید به هنجار و پذیرش و پیروی عامه از آن در جامعه به عنوان بخشی از رفتار انسانی مورد مقایسه و مطالعه قرار داد.

به گزارش بورس امروز؛ بازار سرمایه  نمونه ای از جوامع انسانی محسوب میشود. بنابراین می توان برخی از مراحل معاملات خرید و فروش احساسی تاثیر جو روانی بازار و پیروی محض از شایعات بازار را با مراحل تبدیل یک پدیده جدید به هنجار و پذیرش و پیروی عامه از آن در جامعه به عنوان بخشی از رفتار انسانی مورد مقایسه و مطالعه قرار داد.

راجرز جامعه شناس آمریکایی در مطلعات و پژوهش های خود اعضای جامعه را در زمینه پذیرش تدریجی یک پدیده به پنج گروه  نوآورها، زود پذیرها، اکثریت زود، اکثریت دیر و دیر پذیرها یا عقب مانده ها تقسیم میکند. در این تقسیم بندی بیشترین تعداد شامل افراد اکثریت زود است. در واقع بعد از شروع حرکت هنجاری ابتدا زود پذیرها و سپس اکثریت زود راهبرد اطمینان را در پیش می گیرند و برای عقب نماندن از پدیده ای که می رود به زودی هنجار شود پیروی می کنند.

در این الگو موتور حرکت زودپذیرها هستند. با نگاهی عمیق به بازار سرمایه و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در هنگام معامله می توان این الگو را مشاهده کرد. سفته بازان در بازار سرمایه نقش زود پذیرها را بازی می کنند در واقع موتور حرکت بازار سرمایه آنان هستند. سفته بازان پس از شناسایی صنایع پیشرو و یا بعضا با سفته بازی در سهام فعالیت خود را عملیاتی می نمایند و به دنبال آنان اکثریت زود اقدام به معامله سهام می کنند.

با گذشت تدریجی زمان و با تاخیر در چند نقطه در دامنه تغییرات حجم مبنا اکثریت دیر و سپس با تاخیر بعدی دیرپذیر ها یا عقب مانده ها وارد معاملات می شوند. عموما ورود دیرپذیرها و عقب مانده ها در بازار سرمایه هنگامی صورت می گیرد که نوآورها و زودپذیرها در حال خروج از بازار هستند و با کسب بازده مورد انتظار ریسک را به تازه واردان منتقل میکنند.  این شرایط نسبت قیمت به درآمد p/e سهام به مرور افزایش یافته و ریسک خرید و نگهداری سهام افزایش می یابد.

برای مثال می توان به وضعیت سهام شرکت های  تولید کننده سیمان در چند سال گذشته اشاره کرد. بنابراین به نظر می رسد شخصیت سرمایه گذاران با انتخاب رویکرد و زمان ورود آنان در معاملات سهام رابطه مثبت داشته باشد. بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند با درک مناسبی از شرایط جدید نسبت به افزایش قابلیت های خود بیفزایند و تصمیمات خود را مورد ارزیابی قرار دهند. به طور کلی اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری در بازار سهام با اهداف سه گانه کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و میزان سهم هر یک از آنان در سبد سرمایه گذاری تبیین می شود و با شخصیت روانی سرمایه گذاران مرتبط است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز