سازمان بورس با افزایش سرمایه 350 درصدی شرکت لامپ پارس شهاب موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز،  شرکت لامپ پارس شهاب در 28 شهریور 1401، پیشنهاد افزایش افزایش سرمایه 350 درصدی را مطرح کرد. حسابرس و سازمان بورس نیز با این پیشنهاد موافقت نمودند.

این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت را از 162 میلیارد ریال به 729 میلیارد ریال افزایش خواهد داد.

این افزایش سرمایه 567 میلیارد ریالی از محل سود انباشته خواهد بود.  هدف از آن اصلاح ساختار مالی شرکت، بهره مندی از معافیت مالیاتی است. همچنین افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت، رعایت حد نصاب سرمایه ثبت شده نز می‌باشد.

با ضوابط سازمان بورس، تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام شرکت در بازار سرمایه روی خواهد داد.