به گزارش بورس امروز؛ گزارشات  “الف” شامل چندین دسته می شود. هر کدام از منظر مالی از  درجه ی اهمیت متفاوتی برخوردارند. ممکن است افشای “الف” در شرکتی منجر به تغییر سود (تا میزان 20 درصد) و در شرکت دیگری این گزارشات “الف” منجر به تغییر سود بیشتری گردد. بنابراین درجه تاثیر گذاری این گزارشات در […]

به گزارش بورس امروز؛ گزارشات  “الف” شامل چندین دسته می شود. هر کدام از منظر مالی از  درجه ی اهمیت متفاوتی برخوردارند. ممکن است افشای “الف” در شرکتی منجر به تغییر سود (تا میزان 20 درصد) و در شرکت دیگری این گزارشات “الف” منجر به تغییر سود بیشتری گردد. بنابراین درجه تاثیر گذاری این گزارشات در قیمت سهم یکسان نیست.

گزارشات با اهمیت ” الف” نمی تواند به عنوان تنها عامل تضمین کننده در اثر گذاری قیمت سهم باشد. در بازار متغیرهای دیگری وجود دارد که در روز بازگشایی سهم پس از انتشار گزارشات با اهمیت  “الف” تاثیر گذار است. قاعدتا همچنین عملیاتی و یا غیرعملیاتی بودن سود در افشای گزارشات “الف” رفتارهای متفاوتی را پس از انتشار این گزارشات در بازار سرمایه رقم می زند. به گونه ای که عملیاتی بودن سود در این گزارشات با اهمیت به دلیل تکرار پذیر بودن و غیرعملیاتی بودن سود به دلیل عدم تکرار پذیری آن مانع از بروز انتظار تاثیر یکسان است.

در هنگام افشا مثبت  و یا منفی بودن جو حاکم بر بازار را نیز باید در نظر گرفت. در واقع متغیر شرایط بازار در قیمت بعد از افشا عامل بسیار مهمی است. باید این مسائل در کنار هم دیده شوند. صرفا در نظر گرفتن گزارشات افشای “الف” و انتظار برخورداری از تاثیر مثبت نمی تواند دیدگاه مناسبی باشد.

  • نویسنده : کیانوش کاظمی راد- مدیر سرمایه گذاری شرکت نگین گردشگری ایرانیان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز