سازمان بورس افزایش سرمایه 15 درصدی شرکت مدیریت انرژی تابان هور را تایید نمود.

به گزارش بورس امروز، با افزایش سرمایه “وهور” به میزان 15 درصد موافقت شد.

هیئت مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور در 20 شهریور 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 15 درصدی را ارائه داد. پس از تایید حسابرس، سازمان بورس نیز با این پیشنهاد موافقت نمود.

افزایش سرمایه “وهور” به میزان 15 درصد به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به تایید حسابرس رسید. سرمایه شرکت 66 هزار میلیارد و 176 میلیون و 283 هزار ریال بود. با این تاییداین میزان به 76 هزار میلیارد و 176 میلیون و 283 هزار ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی می‌باشد. به منظور سرمایه گذاری در شرکت فرعی مولد نیروگاهی گوهر سیرجان رخ می دهد.