طبق آخرین صورت های مالی منتشر شده از مهم ترین شرکت های فولادی در بازار سرمایه، شرکت فولاد آلیاژی ایران با رشد 88 درصدی در فروش صادراتی خود همراه بوده است.

به گزارش بورس امروز، اکثرا شرکت های فولادی گزارش های 6 ماهه خود را در سامانه کدال منتشر نموده اند. بر اساس آخرین گزارش های ارائه شده در سامانه کدال شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد آلیاژی ایران، آهن و فولاد ارفع، فولاد سپید فراب کویر، فولاد آلیاژی یزد، مجتمع جهان فولاد سیرجان، نورد و قطعات فولادی، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد هرمزگان جنوب، فولاد خراسان و فولاد کاویان، صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده خود را منتشر کرده اند؛ در میان این شرکت ها، فولاد امیر کبیر کاشان گزارش 6 ماهه حسابرسی شده خود را در این سامانه نشانده است. شرکت پارس فولاد سبزوار نیز صورت مالی 9 ماهه خود را منتشر نموده است؛ بر اساس این گزارش 9 ماهه فروش داخلی شرکت با افت 4.9 درصدی نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته همراه بوده است. به گونه ای که این فروش از 42 هزار میلیارد و 590 میلیون و 871 هزار ریال به 40 هزار میلیارد و 485 میلیون و 745 هزار ریال افت کرده است.

در جدول زیر خلاصه ای از این گزارش ها درج گردیده است و بر اساس آخرین صورت های مالی گزارش شده از شرکت های زیر میزان فروش داخلی و صادراتی این شرکت ها را در 6 ماهه منتهی به شهریور 1401 با دوره مشابه در سال گذشته مقایسه نموده ایم.

ردیفنام شرکتفروش صادراتی 1401فروش صادراتی سال 1400تغییرات فروش صادراتی طی دوره مذکورفروش داخلی 1401فروش داخلی 1400تغییرات فروش وارداتی طی دوره مذکور
1فولاد مبارکه اصفهان۳۹,۱۵۴,۹۹۲۹۴,۸۸۶,۸۰۷-58.7%۷۶۴,۴۰۴,۷۷۸۵۶۴,۱۷۸,۳۵۲35.5%
2فولاد خوزستان۹۸,۰۲۹,۹۷۶۲۹۵,۵۲۳,۵۹۶-66.8%۱۳۹,۸۲۵,۳۲۷۲۰۶,۶۴۲,۴۷۰-32.3%
3ذوب آهن اصفهان۸۳,۱۳۲,۷۳۴۷۶,۶۶۰,۹۲۸8.4%۱۳۱,۹۴۳,۰۰۸۸۳,۷۱۸,۸۵۱57.6%
4فولاد امیرکبیر کاشان۱,۸۹۳,۲۲۹۲,۵۷۷,۳۷۹-26.5%۲۱,۲۶۳,۵۵۹۱۹,۴۸۰,۸۰۲9.2%
5فولاد آلیاژی ایران۵,۳۲۰,۱۴۰۲,۸۱۷,۵۹۵88.8%۵۸,۲۹۲,۹۳۴۳۹,۴۰۳,۷۴۰47.9%
6آهن و فولاد ارفع۱۴,۴۸۸,۷۶۵۱۷,۲۵۳,۳۹۴-16.0%۴۸,۴۷۳,۲۲۵۲۶,۹۰۹,۸۱۴80.1%
7فولاد سپید فراب کویر۲۸,۴۸۹,۷۲۱۳۳,۲۸۳,۲۸۱-14.4%۲۸,۴۵۹,۱۰۵۲۰,۴۳۶,۶۹۲39.3%
8فولاد آلیاژی یزدصادرات نداردصادرات ندارد_۴,۷۳۴,۰۲۴۲,۶۶۷,۶۲۳77.5%
9مجتمع جهان فولاد سیرجان۴,۱۵۹,۸۰۳۱۹,۲۵۲,۰۳۰-78.4%۵۲,۳۴۲,۹۵۵۲۹,۹۶۹,۶۸۴74.7%
10نورد و قطعات فولادی۱۵۹,۹۷۵۰_۱۲,۴۳۱,۳۴۰۱۰,۰۹۷,۲۶۴23.1%
11فولاد کاوه جنوب کیش۷۱,۶۰۰,۰۸۹۵۲,۷۵۴,۹۴۸35.7%۴۴,۸۸۳,۴۶۹۲۴,۰۶۵,۰۳۸86.5%
12فولاد هرمزگان جنوب۴۳,۱۹۱,۳۳۵۴۰,۵۵۲,۷۷۰6.5%۴۶,۷۷۳,۲۴۳۶۲,۰۴۵,۴۹۴-24.6%
13فولاد خراسان۵,۳۴۱,۵۷۷۱۵,۵۱۸,۶۵۶-65.6%۵۳,۵۶۵,۳۴۶۳۶,۷۹۵,۰۳۳45.6%
14فولاد کاویانصادرات نداردصادرات ندارد_۱۷,۸۲۲,۹۳۴۱۷,۹۸۳,۷۶۹-0.9%

بیشتر بخوانید: اخبار نماد فولاد