در حال حاضر برای بازار سرمایه می توان پی بر ایی  5/5 واحدی را در نظر گرفت. در سال 1399 پی بر ایی بازار به محدوده بیش از 20 هم رسیده بوده است.

به گزارش بورس امروز؛ در حال حاضر برای بازار سرمایه می توان پی بر ایی  5/5 واحدی را در نظر گرفت. در سال 1399 پی بر ایی بازار به محدوده بیش از 20 هم رسیده بوده است. اما در حال حاضر این پی بر ایی به کف 10 ساله خود رسیده است. کف  پی بر ایی 5 ساله، 6 واحد و کف 10 ساله پی بر ایی در دهه ی  90 حدود 5 واحد بود.

در شرایط فعلی پی بر ایی بازار سرمایه بین کف 5 تا 10 ساله قرار دارد. کاهش پی بر ایی به انتظارات بازار بستگی دارد. به گونه ای که با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد که به تبع آن پی بر ایی به مقدار بیشتری کاهش می یابد. بر این اساس احتمال تنزل پی بر ایی بازار تا عدد 4 واحد هم وجود دارد.

در این میان با کاهش ریسک های بازار و تبع آن کاهش بازده مورد انتظار، عدد پی بر ایی می تواند افزایش یابد و در وضعیت تعادلی قرار گیرد. اگرچه به نظر می رسد نقطه تعادلی پی بر ایی بازار به کمتر از این عدد نیز برسد و پس از آن، مجدد افزایش یابد.

در شرایط فعلی نیز عواملی مانند ریسک کاهش قیمت های جهانی، هزینه های تحمیلی دولت بر شرکت ها و بودجه سال 1402 دولت می تواند منجر به کاهش بیشتر نسبت پی بر ایی و کاهش سودآوری شرکت ها شود. با افزایش ریسک بازار، نسبت پی بر ایی بازار  نیز بیشتر کاهش می یابد.

در صورت مدیریت و کاهش ریسک ها نسبت پی بر ایی افزایش می یابد. هرچند برآورد ها حاکی از عدم کاهش ریسک است.

  • نویسنده : مجید عبداللهی – معامله گر کارگزاری بانک سامان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز