سازمان بورس با افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر از محل سایر اندوخته ها موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، سرمایه “سغدیر” افزایش یافت. در پی پیشنهاد هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر در 11 مرداد 1401در خصوص افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت از محل سایر اندوخته ها، پس از تایید حسابرس با موافقت سازمان بورس نیز همراه گردید.

افزایش سرمایه مذکور، سرمایه شرکت را از 3 هزار میلیارد و 350 میلیون ریال به 6 هزار میلیارد و 700 میلیون ریال افزایش خواهد داد.

این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت صورت می گیرد.