هیئت مدیره شرکت بیمه ما در 21 شهریور 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 60 درصدی را ارائه می دهد که مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفته و سازمان بورس نیز این با انجام این افزایش سرمایه موافقت نموده است.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت بیمه ما در 21 شهریور 1401 پیشنهاد افزایش سرمایه 60 درصدی را ارائه داده است. این پیشنهاد مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفت. سازمان بورس نیز  با انجام این افزایش سرمایه موافقت نموده است.

این افزایش سرمایه، که از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها صورت می گیرد، سرمایه شرکت را از 5هزار میلیارد ریال به 8 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.

افزایش سرمایه مذکور به منظور رعایت حد نصاب سرمایه مورد نیاز جهت مجوز قبول اتکایی شرکت صورت می گیرد.