افزایش سرمایه 67 درصدی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر مورد تایید سازمان بورس قرار گرفت.

به گزارش بورس امروز، در پی پیشنهاد هیئت مدیره شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر در 3 شهریور 1400، حسابرس و سازمان بورس با افزایش سرمایه 373 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت نمود. در پی این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از 158 میلیارد و 437 میلیون و 500 هزار ریال به 750 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

سازمان بورس با انجام این افزایش سرمایه در طی دو مرحله موافقت نمود و در 16 آبان نیز تایید انجام مرحله دوم را صادر نمود. بر همین اساس، سرمایه شرکت از  450 میلیارد ریال به 750 میلیارد ریال افزایش یافت. این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و خرید اسپیلیت بارج صورت گرفت.

  • منبع خبر : بورس امروز