هفتادو ششمين شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «بهره‌كشي از بازار سرمايه» در آبان ماه 1401 منتشر شد.